Skip to main content

DISCLAIMER

De inhoud van e-mail berichten en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor de daarin geadresseerde(n). Zij kunnen gegevens met betrekking tot (een) derde(n) bevatten.

De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

GGH Architecten hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties. Daarom zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

GGH Architecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; GGH Architecten is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; GGH Architecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het email-systeem van GGH Architecten verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten.